Met oog voor… wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Daarom is het heel belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen tegen een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Voor de PvdA-Heusden blijft de prioriteit liggen bij betaalbare huur en koopwoningen voor starters en senioren. Daarnaast streven wij naar een inclusieve samenleving waarin iedereen (inclusief onder andere ook statushouders) ‘erbij hoort’. Dit betekent dat wij inzetten op gemengde wijken waarin koop- en huurhuizen elkaar afwisselen. Wij bestrijden het centreren van woningen voor lagere inkomens.

Naast de gemeente draagt vooral de woningbouwcorporatie verantwoordelijkheid voor de huurwoningen. Daarvoor maakt de gemeente afspraken met de corporatie maakt. De PvdA dringt aan op voldoende (betaalbare en duurzaam gebouwde) huurwoningen, verspreid over verschillende wijken. Met daarbij prioriteit aan op het verduurzamen van woningen[1] en het levensloopbestendig maken van woningen. Te leren is van de oplossingen die in Geerpark – al dan niet experimenteel – ontstaan zijn. De gerealiseerde Nul op de Meter (NoM)-woningen[2] zijn een eerste stap in de richting van een energieneutrale woning, die Nul op de Rekening garandeert.

Behalve met de woningbouwcorporatie heeft de gemeente ook te maken met project-ontwikkelaars. In de afspraken met de ontwikkelaars zet de PvdA-Heusden eveneens in op betaalbare huur- en koopwoningen die duurzaam en levensloopbestendig worden gebouwd.

Wij kiezen voor diversiteit in wijken: verscheidenheid in mensen en in dure en betaalbare woningen. In wijken met een grote voorraad sociale woningbouw (bijvoorbeeld de Vliedberg en Oudheusden) kan scheefwonen (huurders met een te hoog inkomen voor sociale woningbouw) bijdragen aan de diversiteit in de wijk. Scheefwonen kan dan een bijdrage leveren aan een divers samengestelde wijk. Het inzetten op het verminderen van scheefwonen mag niet leiden tot eenzijdig samengestelde wijken. Het leefbaar houden van wijken hoort ook te gebeuren door overlastgevers snel en stevig aan te pakken. De gemeente en de woningbouwcorporatie horen hier – waar mogelijk in samenspraak met inwoners – samen in op te trekken en de verantwoordelijkheid krachtig te nemen.

Wij vinden dat allerlei innovatieve ideeën zoals smart homes, tiny houses en huizen zonder gasaansluiting serieuze aandacht verdienen.

Tot slot steunt de PvdA-Heusden het bouwen op inbreidingslocaties en collectief opdrachtgeverschap door starters van harte.