Met oog voor… zorg

De zorg moet dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar zijn. Het is belangrijk dat mensen vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

De PvdA-Heusden wil niet dat bij het aankopen van zorg, de aanbieder met de laagste prijs standaard wint. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact. Wij passen de code ‘verantwoord marktgedrag thuisondersteuning’ toe.

Samenwerken is de norm

In zorg en welzijn gaat het om samenwerking en kwaliteit, niet om concurrentie. Voorop staan de dialoog met mensen die hulp nodig hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en de doelmatige besteding van de middelen. Dit doen we samen met inwoners die daarover willen meedenken en meedoen. Of het nu gaat om het beleid (Wmo-adviesraad) of het nadenken over de beste manier van zorg aanbieden. Niet alleen de standaard verplichte jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken, maar vooral diepte-interviews met inwoners zijn leidend voor verbeteringen in de kwaliteit. Ook is het belangrijk dat er transparantie is over de uitvoering van dit beleid.

Wij kiezen voor het bundelen van voorzieningen, via gezondheidscentra, dichtbij mensen, bij voorkeur in zoveel mogelijk wijken. Hiervoor is samenwerking en het delen van signalen tussen bijvoorbeeld de wijkteams, de GGZ, huisartsen en fysiotherapeuten noodzakelijk.

Het werken in de zorg met ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld in de verslavingszorg, of jeugdzorg) of het inzetten van ‘maatjes’ (bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening of begeleid wonen) is een bewezen methode om vertrouwen te winnen en om mensen te begeleiden als aanvulling op professionals. Aanvulling betekent niet in de plaats van. Het verlenen van zorg is een professionele aangelegenheid en wordt vanuit betaalde banen gedaan.

We zijn streng voor aanbieders die niet gericht zijn op het verbeteren van de zelfredzaamheid van burgers, die niet de regie nemen of een andere manier van afschuifmentaliteit laten zien. Uiteraard is er geen plaats voor degenen die bewust frauduleus met zorggelden omgaan.

Preventie

Veel te vaak zijn we alleen op zorg zelf gericht. Maar we kunnen veel voorkomen door preventie: inzetten op een gezonde leefstijl, het bevorderen van gezond eten en bewegen, de aanpak van obesitas en stoppen met roken. We investeren in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie. Ook investeren we in hulp bij het huishouden (Wmo), daarnaast zijn goed functionerende wijkteams belangrijk. Leden van het wijkteam gaan de wijk in, gaan daar waar de mensen zijn en wachten niet in een wijkwinkel tot er iemand langs komt. De grote zorg van de PvdA-Heusden is dat er mensen zijn die de zorg en hulp niet kunnen of weten te vinden. Daarom is het van essentieel belang dat buurtteams actief in contact treden met geïsoleerde groepen en samen met de vele vrijwilligers en professionele hulpverleners verborgen problemen ontdekken en oplossen.

Eenzaamheid is één van de grootste problemen in onze samenleving. In een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan hun lot over. Eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen. Mensen met psychische problemen of Jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen hebben hier ook vaak mee te maken. De PvdA-Heusden ziet graag ontmoetingsactiviteiten voor en door deze mensen.

We willen mensen die een GGZ-indicatie hebben of anderszins moeite hebben met het op zichzelf wonen zoveel mogelijk thuis opvangen en behandelen in samenspraak met omgeving en familie. Dit kan gaan om eenzame ouderen, mensen psychische problemen, mensen met verstandelijke beperkingen of jeugdigen die nog niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

Beschikbaarheid van zorg

We beperken ons niet tot de grote zorgaanbieders, alles wat nodig is om de juiste oplossing te kunnen bieden, kopen wij in. Bij het inkopen denken wij niet in budgetten voor deelproblemen: wij kijken naar de persoon als geheel en die verdient één plan.

Ook wonen met begeleiding of beschermd wonen, hoort in Heusden thuis en niet alleen maar in centrumgemeenten. Leidend is dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven. Wi bieden mogelijkheden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties mogelijk te maken, ook voor mensen met lage inkomens.

Toegankelijkheid en betaalbaar

In Heusden krijgen inwoners die recht hebben op zorg een gesprek thuis (voor wie dat wil), in het gemeentehuis of elders. De gemeente wijst op het feit dat familie of onafhankelijke cliëntondersteuners bij het gesprek aanwezig mogen zijn.

Belangrijk is ook dat we waken voor bureaucratie en automatismen die de zorg van de inwoner niet dienen: herindicaties die niet nodig zijn schaffen we af.

De eigen bijdrage in de Wmo geldt alleen voor mensen met een inkomen, dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon. En kan niet meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst.

Mantelzorgers verdienen onze steun en waardering. Wij willen hen bijstaan door goede ondersteuning zoals dagopvang en respijtzorg (als zij het zelf even niet meer aankunnen) om de zorg te ontlasten: praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact komen met lotgenoten. Ook voor mantelzorgers geldt ondersteuning op maat en gericht op waar specifiek behoefte aan is.

Marianne de Wild

Marianne de Wild

Wie ben je? Een actieve senior met een afgeronde loopbaan (dus met pensioen) in het buurthuiswerk als sociaal cultureel werker en opbouwwerker. Geboren in Den Haag, opleiding en werk in Rotterdam en later in Tilburg. De liefde bracht me naar Brabant, waar ik “goed geland ben”. Ik ben gaan houden van de prachtige omgeving, de

Meer over Marianne de Wild