Met oog voor… Duurzame Ontwikkeling (duurzaamheid)

Als het gaat om het verminderen van energiegebruik vervult de gemeente Heusden ten opzichte van andere gemeenten in Nederland en in onze regio vooralsnog een bescheiden rol. Wij willen dat hier verandering in komt en de gemeente een duidelijke voorbeeldrol pakt. Wij willen vol inzetten op het terugdringen van energieverbruik, het duurzaam opwekken van energie en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van energie.

Wij willen een slag maken door tientallen gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting te verduurzamen.

Ons motto is dan ook: Van meeloper naar koploper, Heusden zet vol in op de energietransitie.

Maar het begrip duurzaamheid is breder: goed beleid is duurzaam. Hierin komen aspecten als sociaal, veilig, gezond, leefbaar, milieuvriendelijk, diversiteit en betaalbaar samen.

Duurzame ontwikkeling gaat over al deze aspecten. Dus naast energie en milieu dan ook over sociale omstandigheden waaronder mensen werken, gezonde financiering op de korte én lange termijn, beheersbare risico’s en verantwoorde groei. De échte uitdaging is al deze aspecten doorlopend in balans te brengen.

De afgelopen jaren heeft de PvdA-Heusden ingezet op het verduurzamen van gebouwen om energie te besparen. Er is het een en ander gedaan: van zonnepanelen op onze gemeentehuizen, het bouwen van een energiezuinige sporthal, het duurzaam ontwikkelen en bouwen van de woonwijk Geerpark, het plaatsen van ledverlichting bij verenigingen en het verduurzamen van de Voorste Venne.

Echter, nu is het écht tijd om door te pakken! We kunnen energie lokaal gaan maken. Bedrijven en inwoners kunnen zelf energieproducent worden, met vooral gebruik van niet-fossiele energie[3] zoals vooral de zon (zonnepanelen) en binnenkort waterstof (brandstofcel).
Ook zijn we bereid om, in samenspraak met inwoners, te zoeken naar geschikte locaties voor windmolens. De door die windmolens opgewekte energie moet ten goede komen aan onze eigen inwoners.

De PvdA-Heusden staat ervoor dat iedereen die wil verduurzamen de gemeente aan zijn zijde heeft: of het nu agrariërs zijn die daken vol willen leggen met zonnepanelen, particulieren die zonnepanelen op het dak van een ander willen financieren of buurtbewoners die samen willen besparen. Tegelijkertijd steunen wij de lokale energiecoöperatie, maken we afspraken met de woningbouwcorporatie, en eisen we dat projectontwikkelaars duurzaam bouwen. Dit alles moet leiden tot (altijd!) duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van een groot aantal woningen en gebouwen. In de duurzaamheidsagenda zullen we deze ambities vastleggen.

In het bijzonder willen wij ruimte geven aan innovatieve ideeën om energie op te wekken. Bij het zoeken naar geschikte plaatsen voor veel zonnepanelen willen wij twee vliegen in één klap slaan. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen plaatsen op een stortplaats of boven een parkeerplaats.

De PvdA-Heusden wil de hoeveelheid afval zover mogelijk terugbrengen. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval, waardoor afval beter is te recyclen. Het scheiden van afval is de basis van hergebruik en (eindeloze) recycling. Het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’ bevordert zowel het scheiden van afval als het verminderen van het aanbod van afval. Wij zijn dan ook positief over het idee van ‘omgekeerd inzamelen’. Aangezien het systeem pas onlangs is ingevoerd zijn er wellicht nog onvolkomenheden aanwezig; deze willen wij (met behulp van inwoners die melden welke problemen er zijn) de wereld uit helpen.

Tot slot willen wij zuinig omspringen met de schaarse ruimte door eerst bestaande bebouwing en bedrijventerreinen optimaal te benutten voordat nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Wij zetten bij nieuwe ontwikkelingen in op behoud van zoveel mogelijk groen en een ruimhartige compensatie als we toch bouwen.

Marianne de Wild

Marianne de Wild

Wie ben je? Een actieve senior met een afgeronde loopbaan (dus met pensioen) in het buurthuiswerk als sociaal cultureel werker en opbouwwerker. Geboren in Den Haag, opleiding en werk in Rotterdam en later in Tilburg. De liefde bracht me naar Brabant, waar ik “goed geland ben”. Ik ben gaan houden van de prachtige omgeving, de

Meer over Marianne de Wild