Standpunten

Zoeken

Heeft u ook oog voor…. onze successen 2014-2018?

Op verschillende gebieden heeft de gemeente Heusden de afgelopen jaren prestaties geleverd. De coalitie als geheel heeft een aantal klinkende successen geboekt zoals het realiseren van een nieuw centrum in Vlijmen en het eindelijk doorhakken van de knoop als het gaat om de Voorste Venne. Hieronder staat een overzicht van de successen waar wij in

Lees verder

Met oog voor.. een mogelijk makende overheid en zeggenschap

De PvdA-Heusden vindt het belangrijk dat de gemeente ruimte geeft aan inwoners en ondernemers die ambities hebben. Uiteraard moeten mensen zich aan wetten en regels houden. Maar als mensen goede plannen hebben is het aan de gemeente om binnen de regelgeving mee te helpen met het zoeken naar mogelijkheden. Als mensen ideeën hebben om hun

Lees verder

Met oog voor… Arbeid

Werk staat bij de PvdA-Heusden voorop. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, zelfontplooiing, respect en tot deelname aan de samenleving. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA-Heusden is werk betaald. Het minimumloon is echt het minimum. Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen.

Lees verder

Met oog voor… armoedebeleid

We hebben de afgelopen jaren vol ingezet op het terugdringen van armoede. Samen met de woningbouwvereniging, het waterschap en stroomleveranciers heeft de gemeente vroeg gesignaleerd dat mensen schulden hebben. Met een actief armoedebeleid hebben we ervoor gezorgd dat het aantal mensen met schulden hier lager is dan het landelijk gemiddelde. Wij willen een stevig armoedebeleid

Lees verder

Met oog voor… bestuur en samenwerken

De gemeente en de gemeenschap zijn niet hetzelfde. De verhouding tussen die twee is aan het veranderen. Het is niet zo dat de gemeente met geld en regels alleen bepaalt hoe de samenleving wordt ingevuld. De opstelling van de gemeente kan verschillen, afhankelijk van de vraag die voor ligt: regelgevend, handhavend, financieel of faciliterend. Als

Lees verder

Met oog voor… cultuur

De PvdA-Heusden vindt dat cultuur onmisbaar is voor mensen persoonlijk, maar ook voor de samenleving als geheel. Cultuur is heel breed: van tradities als gildes en carnaval tot de harmonie, bandjes en dansen en van schilderen en creëren via de bibliotheek naar de galeries in Heusden Vesting. De afgelopen jaren hebben wij ingezet op cultuur

Lees verder

Met oog voor… de financiën (gemeentelijke lasten)

De gemeentelijke lasten voor inwoners behoren in onze gemeente nog steeds tot de laagste in Nederland. We vragen nu weinig van inwoners, er is ruimte om meer te vragen. Dat is nodig om iedereen te laten profiteren van de voorzieningen van de gemeente. Daarbij geldt ook voor Heusden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten

Lees verder

Met oog voor… Duurzame Ontwikkeling (duurzaamheid)

Als het gaat om het verminderen van energiegebruik vervult de gemeente Heusden ten opzichte van andere gemeenten in Nederland en in onze regio vooralsnog een bescheiden rol. Wij willen dat hier verandering in komt en de gemeente een duidelijke voorbeeldrol pakt. Wij willen vol inzetten op het terugdringen van energieverbruik, het duurzaam opwekken van energie

Lees verder

Met oog voor… een sociale economie

Bij een sterke economie moeten we geen kritiekloze absolute groei najagen en omarmen. Wij zien dat het midden- en kleinbedrijf (en familiebedrijven) belangrijk is voor de lokale werkgelegenheid. Zij bieden al jarenlang werkgelegenheid en dienen waar mogelijk ondersteund te worden om Heusden aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats. Heusden beschikt over een aantal sterke en vitale

Lees verder

Met oog voor… jeugd en jongeren

Als er één groep is die brede steun van de politiek krijgt, zijn dat kinderen. Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is ons parool. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, het aanpakken van pesten op scholen, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven

Lees verder

Met oog voor… onze visie

De PvdA-Heusden heeft twee zielen in één borst: de realist en de idealist. De realist neemt de werkelijkheid voor lief. De idealist stelt zichzelf altijd vragen zoals: hoe willen wij dat de wereld eruitziet? Dit kan toch veel eerlijker? Hier is toch veel meer te winnen? Dit kan toch veel groener? Dit kan toch veel

Lees verder

Met oog voor… senioren

Na een werkzaam leven horen ouderen zich geen zorgen te hoeven maken om geld. Ouderen met een onvolledige AOW krijgen momenteel via de bijstand een aanvulling tot het sociaal minimum voor 65-plussers. Omdat deze aanvulling onder de kostendelersnorm valt worden ouderen, die bijvoorbeeld bij hun kinderen inwonen, op die aanvulling gekort. Dat is niet rechtvaardig.

Lees verder

Met oog voor… sport en beweging

De PvdA-Heusden vindt sport en bewegen belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels te leren, om te leren samenwerken of om gewoon lekker in je vel te zitten. Wij zijn daarom voorstander van het stimuleren van sport en beweging voor iedereen, in de volle breedte, voor jong

Lees verder

Met oog voor… veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Veiligheid is voor een groot deel het werkveld van de politie, het openbaar ministerie en de rechtspraak. Ook de burgemeester is verantwoordelijk voor veiligheid. Al deze partijen hebben de afgelopen periode de verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben de strijd tegen met name drugscriminaliteit stevig gevoerd. Wat de PvdA-Heusden betreft gaan zij onverminderd

Lees verder

Met oog voor… wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Daarom is het heel belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen tegen een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Voor de PvdA-Heusden blijft de prioriteit liggen bij betaalbare huur en koopwoningen voor starters en senioren. Daarnaast streven wij naar

Lees verder

Met oog voor… zorg

De zorg moet dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar zijn. Het is belangrijk dat mensen vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg. De PvdA-Heusden wil niet dat bij het aankopen van zorg, de aanbieder met de laagste prijs standaard wint. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s,

Lees verder

Met oog voor…. luchtkwaliteit en waterbeheer

Schone lucht en daarmee het tegengaan van luchtvervuiling is cruciaal voor onze gezondheid. De meeste luchtvervuiling is afkomstig van de industrie, de veehouderij en het verkeer. Vooral de veehouderij vormt een bedreiging voor de luchtkwaliteit in ons landelijk gebied. Ondertussen weten we dat de veehouderij in de wereld maar liefst 14,5% van alle broeikasgassen uitstoot.

Lees verder

Met oog voor…. mobiliteit en verkeer

Verkeer gaat vooral over veiligheid en bereikbaarheid. Voor de PvdA-Heusden is het vanzelfsprekend dat de kwetsbare groepen (zowel ouderen als kinderen) veilig de weg op kunnen. Het is belangrijk dat oversteekplaatsen bij scholen, ouderenhuizen en buurthuizen goed zijn. In woonwijken (niet op doorgaande wegen) is 30 kilometer per uur het uitgangspunt. Verkeer heeft bijna per

Lees verder