Verkiezingsprogramma PvdA Heusden 2018-2022

24 januari 2018

verkiezingsprogramma PvdA-Heusden

2018-2022

Januari 2018

 

                                                      

 

Inhoud

Onze visie. 3

Arbeid. 4

Wonen. 5

Zorg. 6

Armoedebeleid. 8

Duurzame Ontwikkeling (duurzaamheid). 9

Luchtkwaliteit en waterbeheer. 11

Financiën. 12

Sociale Economie. 13

Mobiliteit en verkeer. 13

Mogelijk makende overheid en zeggenschap. 14

Cultuur. 15

Sport en beweging. 16

Bestuur en samenwerken. 17

Jeugd en jongeren. 18

Senioren. 19

Veiligheid. 20

Successen 2014-2018. 21

 

Onze visie

De PvdA-Heusden heeft twee zielen in één borst: de realist en de idealist. De realist neemt de werkelijkheid voor lief. De idealist stelt zichzelf altijd vragen zoals: hoe willen wij dat de wereld eruitziet? Dit kan toch veel eerlijker? Hier is toch veel meer te winnen? Dit kan toch veel groener? Dit kan toch veel sneller? De gemeente is er toch wel voor de mensen die haar (even) écht nodig hebben?

Maar tegelijk beseffen wij dat de marges voor hervormingen smal zijn. Verbeteringen komen in de regel in kleine stapjes. Zeker ook in ‘Nederland-coalitieland’ en dus ook in Heusden. Als realist stellen wij onszelf een aantal praktische vragen. Hoe zorgen we dat het wél lukt? Hoe kunnen we (minder) regels ten goede inzetten? Hoe brengen we de mooie ambities in dit verkiezingsprogramma in de praktijk?

De idealist en de realist hebben elkaar nodig: de idealist wijst de weg, de realist bewandelt hem.

Hoe ziet een rechtvaardig Heusden er voor de PvdA-Heusden uit? Mensen hebben iets voor elkaar over, wonen goed, hebben vast werk, krijgen eerlijke kansen, krijgen hun recht en doen hun plicht. De gemeente gaat niet over alles maar kan wel helpen dat mensen gelukkig zijn. De PvdA-Heusden blijft zich hard maken voor een gemeente die meedenkt en meewerkt met haar inwoners. Extra aandacht is er voor mensen die de gemeente écht nodig hebben.

De grote uitdagingen voor de komende periode zijn het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk én het toegankelijk houden van voorzieningen voor wie dat nodig is. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid laat zien dat in ons land 10 procent van de mensen 61 procent van het kapitaal in handen heeft. Wie door de wijken in Heusden loopt of rijdt ziet dat ook de verschillen in onze gemeente groot zijn. Maar liefst een derde van de Heusdenaren werkt voor een laag inkomen. Daarom streven wij ernaar ook in onze gemeente de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.
Onze prioriteiten? Het verkleinen van die kloof bij het toegankelijk houden van de zorg. Niemand onder het bestaansminimum laten verdwijnen. Een aantrekkelijke gemeente blijven. Betaalbare woningen voor iedereen creëren.

Uiteraard steekt de PvdA-Heusden de komende jaren opnieuw energie in de verdere

duurzame ontwikkeling van de gemeente. Voor ons staat duurzame ontwikkeling niet op zichzelf, maar vormt de bril waarmee we naar andere onderwerpen kijken! Duurzaamheid waarbij met name gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, energie, milieu, diversiteit, wonen, zorg, arbeid in evenwicht zijn gebracht mét een goede kwaliteit van leven nu en in de toekomst.

De realist in ons blijft benadrukken dat we niet al deze idealen van vandaag op morgen kunnen realiseren. Maar de idealist roept des te harder: we zullen doorgaan!

Arbeid

Werk staat bij de PvdA-Heusden voorop. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, zelfontplooiing, respect en tot deelname aan de samenleving. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA-Heusden is werk betaald. Het minimumloon is echt het minimum. Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Mensen die (door omstandigheden) zijn aangewezen op de bijstand of financieel afhankelijk zijn geworden van een partner worden respectvol behandeld. Wij vinden dat iedereen kansen hoort te krijgen op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en – met oog op het verhogen van de perspectieven – op het krijgen van betaald werk. Dat laatste kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te doen (ook via opleiding of stage), die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, is daarbij maatwerk.

Wij zien een gemeente en de gemeenschap als netwerken. Om werk te vinden zijn die te gebruiken door de werkzoekenden, de niet-bijstandsgerechtigden (bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van een partner) en de bijstandsgerechtigden. Daarvoor is het wel nodig om die netwerken te kunnen vinden. Initiatieven als Talent2work en het Maatjesproject, waarin contact centraal staat tussen werkzoekenden en werkgevers, ondersteunen wij. Wij stimuleren werkgevers hier actief aan mee te doen. Niemand mag verwaarloosd worden. Met iedereen wordt gezocht naar maatwerk, het ultieme doel is financiële onafhankelijkheid voor ieder individu. Wanneer daar ondersteuning voor nodig is, springt de gemeente in.

Via het inkoopbeleid vragen wij onze opdrachtnemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het kansen bieden aan mensen met een afstand tot werk en het creëren van stages of werkervaringsplekken.

Wij willen dat de gemeente blijft doorgaan met het invullen van baanafspraken en daar reserveren we geld voor in de personeelsbegroting. Ook van bedrijven, waar de gemeente zaken mee doet, verlangen we eenzelfde inspanning. Vormen van overdreven flexibilisering (in sommige gevallen zijn dat payrollconstructies) passen wij niet toe in onze gemeente. Wij hebben een voorbeeldrol.

In Heusden hebben we geleerd dat maatwerk belangrijk is en inmiddels ook de norm is! Daarbij worden persoonlijke plannen opgesteld in gesprekken met inwoners. Ook als het gaat om het vinden van werk en het beroep doen op inkomensondersteuning hoort zo’n persoonlijk plan en maatwerk de norm te zijn.  In sommige gevallen kan maatwerk leiden tot een bijstandsuitkering als tijdelijk basisinkomen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van zeer intensieve mantelzorg of overname van professionele zorg. Maatwerk is toe te passen bij experimenteren met het mogelijk maken van bijverdienen, maar ook met het treffen van maatregelen, die een grote armoedeval voorkomen, wanneer mensen werk vinden.

Wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Daarom is het heel belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen tegen een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Voor de PvdA-Heusden blijft de prioriteit liggen bij betaalbare huur en koopwoningen voor starters en senioren. Daarnaast streven wij naar een inclusieve samenleving waarin iedereen (inclusief onder andere ook statushouders) ‘erbij hoort’. Dit betekent dat wij inzetten op gemengde wijken waarin koop- en huurhuizen elkaar afwisselen. Wij bestrijden het centreren van woningen voor lagere inkomens.

Naast de gemeente draagt vooral de woningbouwcorporatie verantwoordelijkheid voor de huurwoningen. Daarvoor maakt de gemeente afspraken met de corporatie maakt. De PvdA dringt aan op voldoende (betaalbare en duurzaam gebouwde) huurwoningen, verspreid over verschillende wijken. Met daarbij prioriteit aan op het verduurzamen van woningen[1] en het levensloopbestendig maken van woningen. Te leren is van de oplossingen die in Geerpark – al dan niet experimenteel – ontstaan zijn. De gerealiseerde Nul op de Meter (NoM)-woningen[2] zijn een eerste stap in de richting van een energieneutrale woning, die Nul op de Rekening garandeert.

Behalve met de woningbouwcorporatie heeft de gemeente ook te maken met project-ontwikkelaars. In de afspraken met de ontwikkelaars zet de PvdA-Heusden eveneens in op betaalbare huur- en koopwoningen die duurzaam en levensloopbestendig worden gebouwd.

Wij kiezen voor diversiteit in wijken: verscheidenheid in mensen en in dure en betaalbare woningen. In wijken met een grote voorraad sociale woningbouw (bijvoorbeeld de Vliedberg en Oudheusden) kan scheefwonen (huurders met een te hoog inkomen voor sociale woningbouw) bijdragen aan de diversiteit in de wijk. Scheefwonen kan dan een bijdrage leveren aan een divers samengestelde wijk. Het inzetten op het verminderen van scheefwonen mag niet leiden tot eenzijdig samengestelde wijken. Het leefbaar houden van wijken hoort ook te gebeuren door overlastgevers snel en stevig aan te pakken. De gemeente en de woningbouwcorporatie horen hier – waar mogelijk in samenspraak met inwoners – samen in op te trekken en de verantwoordelijkheid krachtig te nemen.

Wij vinden dat allerlei innovatieve ideeën zoals smart homes, tiny houses en huizen zonder gasaansluiting serieuze aandacht verdienen.

Tot slot steunt de PvdA-Heusden het bouwen op inbreidingslocaties en collectief opdrachtgeverschap door starters van harte.

Zorg

De zorg moet dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar zijn. Het is belangrijk dat mensen vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

De PvdA-Heusden wil niet dat bij het aankopen van zorg, de aanbieder met de laagste prijs standaard wint. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact. Wij passen de code ‘verantwoord marktgedrag thuisondersteuning’ toe.

Samenwerken is de norm

In zorg en welzijn gaat het om samenwerking en kwaliteit, niet om concurrentie. Voorop staan de dialoog met mensen die hulp nodig hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en de doelmatige besteding van de middelen. Dit doen we samen met inwoners die daarover willen meedenken en meedoen. Of het nu gaat om het beleid (Wmo-adviesraad) of het nadenken over de beste manier van zorg aanbieden. Niet alleen de standaard verplichte jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken, maar vooral diepte-interviews met inwoners zijn leidend voor verbeteringen in de kwaliteit. Ook is het belangrijk dat er transparantie is over de uitvoering van dit beleid.

Wij kiezen voor het bundelen van voorzieningen, via gezondheidscentra, dichtbij mensen, bij voorkeur in zoveel mogelijk wijken. Hiervoor is samenwerking en het delen van signalen tussen bijvoorbeeld de wijkteams, de GGZ, huisartsen en fysiotherapeuten noodzakelijk.

Het werken in de zorg met ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld in de verslavingszorg, of jeugdzorg) of het inzetten van ‘maatjes’ (bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening of begeleid wonen) is een bewezen methode om vertrouwen te winnen en om mensen te begeleiden als aanvulling op professionals. Aanvulling betekent niet in de plaats van. Het verlenen van zorg is een professionele aangelegenheid en wordt vanuit betaalde banen gedaan.

We zijn streng voor aanbieders die niet gericht zijn op het verbeteren van de zelfredzaamheid van burgers, die niet de regie nemen of een andere manier van afschuifmentaliteit laten zien. Uiteraard is er geen plaats voor degenen die bewust frauduleus met zorggelden omgaan.

Preventie

Veel te vaak zijn we alleen op zorg zelf gericht. Maar we kunnen veel voorkomen door preventie: inzetten op een gezonde leefstijl, het bevorderen van gezond eten en bewegen, de aanpak van obesitas en stoppen met roken. We investeren in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie. Ook investeren we in hulp bij het huishouden (Wmo), daarnaast zijn goed functionerende wijkteams belangrijk. Leden van het wijkteam gaan de wijk in, gaan daar waar de mensen zijn en wachten niet in een wijkwinkel tot er iemand langs komt. De grote zorg van de PvdA-Heusden is dat er mensen zijn die de zorg en hulp niet kunnen of weten te vinden. Daarom is het van essentieel belang dat buurtteams actief in contact treden met geïsoleerde groepen en samen met de vele vrijwilligers en professionele hulpverleners verborgen problemen ontdekken en oplossen.

Eenzaamheid is één van de grootste problemen in onze samenleving. In een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan hun lot over. Eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen. Mensen met psychische problemen of Jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen hebben hier ook vaak mee te maken. De PvdA-Heusden ziet graag ontmoetingsactiviteiten voor en door deze mensen.

We willen mensen die een GGZ-indicatie hebben of anderszins moeite hebben met het op zichzelf wonen zoveel mogelijk thuis opvangen en behandelen in samenspraak met omgeving en familie. Dit kan gaan om eenzame ouderen, mensen psychische problemen, mensen met verstandelijke beperkingen of jeugdigen die nog niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

Beschikbaarheid van zorg

We beperken ons niet tot de grote zorgaanbieders, alles wat nodig is om de juiste oplossing te kunnen bieden, kopen wij in. Bij het inkopen denken wij niet in budgetten voor deelproblemen: wij kijken naar de persoon als geheel en die verdient één plan.

Ook wonen met begeleiding of beschermd wonen, hoort in Heusden thuis en niet alleen maar in centrumgemeenten. Leidend is dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven. Wi bieden mogelijkheden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties mogelijk te maken, ook voor mensen met lage inkomens.

Toegankelijkheid en betaalbaar

In Heusden krijgen inwoners die recht hebben op zorg een gesprek thuis (voor wie dat wil), in het gemeentehuis of elders. De gemeente wijst op het feit dat familie of onafhankelijke cliëntondersteuners bij het gesprek aanwezig mogen zijn.

Belangrijk is ook dat we waken voor bureaucratie en automatismen die de zorg van de inwoner niet dienen: herindicaties die niet nodig zijn schaffen we af.

De eigen bijdrage in de Wmo geldt alleen voor mensen met een inkomen, dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon. En kan niet meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst.

Mantelzorgers verdienen onze steun en waardering. Wij willen hen bijstaan door goede ondersteuning zoals dagopvang en respijtzorg (als zij het zelf even niet meer aankunnen) om de zorg te ontlasten: praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact komen met lotgenoten. Ook voor mantelzorgers geldt ondersteuning op maat en gericht op waar specifiek behoefte aan is.

Armoedebeleid

We hebben de afgelopen jaren vol ingezet op het terugdringen van armoede. Samen met de woningbouwvereniging, het waterschap en stroomleveranciers heeft de gemeente vroeg gesignaleerd dat mensen schulden hebben. Met een actief armoedebeleid hebben we ervoor gezorgd dat het aantal mensen met schulden hier lager is dan het landelijk gemiddelde. Wij willen een stevig armoedebeleid doorzetten.

Uithuiszettingen als gevolg van huurschuld willen wij zo veel mogelijk voorkomen. Te allen tijde wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn.

Elk kind moet mee (kunnen) doen met sport, de schoolreis, jeugdvakantiewerk, cultuur, verjaardagen en goede kleding. Om dat voor elkaar te krijgen kunnen ouders in onze gemeente gebruik maken van het kindpakket, dat is een ondersteuning voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Daarnaast werkt de gemeente samen met Stichting Leergeld, de Voedselbank, Sint-Vincentius, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en vele anderen om ervoor dat geen kind in de kou zal staan.

We gaan onverminderd door met het bereiken van mensen in schulden en het bereiken van kinderen die zonder hulp niet mee kunnen doen. Daarvoor is het belangrijk om dit samen te doen met mensen die zelf ervaring hebben met een zeer kleine beurs, schulden of armoede. Deze ervaringsdeskundigen kunnen met een vrijwilligersvergoeding als ambassadeurs optreden voor mensen die de weg nog niet weten naar ondersteuning of die de drempel nog niet over durven of kunnen.

De gemeentepolis staat open voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, ook voor mensen met schulden. Deze polis levert hen een financieel voordeel op. De gemeente gaat mensen die daar voordeel van hebben wijzen op het bestaan en de voordelen van de gemeentepolis.

In samenwerking met het voortgezet-, basis- en speciaal onderwijs zorgen we voor lessen in financiële zelfredzaamheid. Op die manier willen we jongeren leren budgetteren.

In het armoedebeleid kijken we niet alleen naar het bruto-inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen en we hebben oog voor flexibel toepassen van armoedebeleid. Ook doen we er alles aan om te voorkomen dat mensen er op achteruit gaan als ze de uitkering verlaten en gaan werken (de armoedeval). Wij leveren maatwerk om de zogenaamde armoedeval te voorkomen.

Het bereiken van mensen staat voorop. Het aanbod van maatregelen om armoede te bestrijden evalueren we steeds met mensen die dagelijks met armoede te maken hebben, die weten hoe dat voelt en die weten wat er leeft.

Duurzame Ontwikkeling (duurzaamheid)

Als het gaat om het verminderen van energiegebruik vervult de gemeente Heusden ten opzichte van andere gemeenten in Nederland en in onze regio vooralsnog een bescheiden rol. Wij willen dat hier verandering in komt en de gemeente een duidelijke voorbeeldrol pakt. Wij willen vol inzetten op het terugdringen van energieverbruik, het duurzaam opwekken van energie en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van energie.

Wij willen een slag maken door tientallen gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting te verduurzamen.

Ons motto is dan ook: Van meeloper naar koploper, Heusden zet vol in op de energietransitie.

Maar het begrip duurzaamheid is breder: goed beleid is duurzaam. Hierin komen aspecten als sociaal, veilig, gezond, leefbaar, milieuvriendelijk, diversiteit en betaalbaar samen.

Duurzame ontwikkeling gaat over al deze aspecten. Dus naast energie en milieu dan ook over sociale omstandigheden waaronder mensen werken, gezonde financiering op de korte én lange termijn, beheersbare risico’s en verantwoorde groei. De échte uitdaging is al deze aspecten doorlopend in balans te brengen.

De afgelopen jaren heeft de PvdA-Heusden ingezet op het verduurzamen van gebouwen om energie te besparen. Er is het een en ander gedaan: van zonnepanelen op onze gemeentehuizen, het bouwen van een energiezuinige sporthal, het duurzaam ontwikkelen en bouwen van de woonwijk Geerpark, het plaatsen van ledverlichting bij verenigingen en het verduurzamen van de Voorste Venne.

Echter, nu is het écht tijd om door te pakken! We kunnen energie lokaal gaan maken. Bedrijven en inwoners kunnen zelf energieproducent worden, met vooral gebruik van niet-fossiele energie[3] zoals vooral de zon (zonnepanelen) en binnenkort waterstof (brandstofcel).
Ook zijn we bereid om, in samenspraak met inwoners, te zoeken naar geschikte locaties voor windmolens. De door die windmolens opgewekte energie moet ten goede komen aan onze eigen inwoners.

De PvdA-Heusden staat ervoor dat iedereen die wil verduurzamen de gemeente aan zijn zijde heeft: of het nu agrariërs zijn die daken vol willen leggen met zonnepanelen, particulieren die zonnepanelen op het dak van een ander willen financieren of buurtbewoners die samen willen besparen. Tegelijkertijd steunen wij de lokale energiecoöperatie, maken we afspraken met de woningbouwcorporatie, en eisen we dat projectontwikkelaars duurzaam bouwen. Dit alles moet leiden tot (altijd!) duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van een groot aantal woningen en gebouwen. In de duurzaamheidsagenda zullen we deze ambities vastleggen.

In het bijzonder willen wij ruimte geven aan innovatieve ideeën om energie op te wekken. Bij het zoeken naar geschikte plaatsen voor veel zonnepanelen willen wij twee vliegen in één klap slaan. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen plaatsen op een stortplaats of boven een parkeerplaats.

De PvdA-Heusden wil de hoeveelheid afval zover mogelijk terugbrengen. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval, waardoor afval beter is te recyclen. Het scheiden van afval is de basis van hergebruik en (eindeloze) recycling. Het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’ bevordert zowel het scheiden van afval als het verminderen van het aanbod van afval. Wij zijn dan ook positief over het idee van ‘omgekeerd inzamelen’. Aangezien het systeem pas onlangs is ingevoerd zijn er wellicht nog onvolkomenheden aanwezig; deze willen wij (met behulp van inwoners die melden welke problemen er zijn) de wereld uit helpen.

Tot slot willen wij zuinig omspringen met de schaarse ruimte door eerst bestaande bebouwing en bedrijventerreinen optimaal te benutten voordat nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Wij zetten bij nieuwe ontwikkelingen in op behoud van zoveel mogelijk groen en een ruimhartige compensatie als we toch bouwen.

Luchtkwaliteit en waterbeheer

Schone lucht en daarmee het tegengaan van luchtvervuiling is cruciaal voor onze gezondheid. De meeste luchtvervuiling is afkomstig van de industrie, de veehouderij en het verkeer. Vooral de veehouderij vormt een bedreiging voor de luchtkwaliteit in ons landelijk gebied. Ondertussen weten we dat de veehouderij in de wereld maar liefst 14,5% van alle broeikasgassen uitstoot.  Naast die risico’s heeft intensieve veehouderij ook andere nadelige effecten zoals stankoverlast en mestproductie. Wij zijn dan ook tegen megastallen omdat deze een aanzienlijke milieubelasting geven en bovendien niet goed zijn voor het welzijn van dieren.

Ook inwoners hebben invloed op de luchtkwaliteit: bijvoorbeeld door het stoken van hout. Dit kan overlast geven. De PvdA-Heusden heeft oog voor mensen die last hebben van deze overlast. Het is belangrijk dat zij bij de gemeente terecht kunnen en dat hun klachten geregistreerd worden en serieus bekeken worden.

De gemeente heeft de afgelopen jaren flink ingezet op het regenbestendig maken van onze wijken. Bijvoorbeeld in Vlijmen-Noord is het geen probleem meer als er een enorme hoeveelheid regen valt: overstroomde straten en kelders zijn daar verleden tijd. De PvdA-Heusden zet ook de komende jaren in op het regenbestendig maken van onze wijken. Wel vragen we daarvoor ook iets van inwoners: bijvoorbeeld door minder tegels of waterdoorlatende verhardingsmaterialen erin te gebruiken, groene daken aan te leggen en water op te vangen met een regenton.

Tot slot willen we ervoor zorgen dat de uitstoot van fijn stof op alle plaatsen in de gemeente voldoet aan de Europese normen.

Financiën

De gemeentelijke lasten voor inwoners behoren in onze gemeente nog steeds tot de laagste in Nederland[4]. We vragen nu weinig van inwoners, er is ruimte om meer te vragen. Dat is nodig om iedereen te laten profiteren van de voorzieningen van de gemeente. Daarbij geldt ook voor Heusden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Naar onze mening is het geld niet van de gemeente (zij beheert het alleen) maar van de gemeenschap. De lastendruk moet in evenwicht zijn met wat de gemeente voor haar burgers doet. Het uitgeven van geld hoort uiteraard zo efficiënt en effectief te gebeuren. Minstens zo belangrijk is dat het geld ten goede hoort te komen aan de samenleving en in het bijzonder aan de mensen die de gemeente écht nodig hebben in het voorzien van de belangrijkste levensbehoeften.

De PvdA-Heusden staat voor een heldere en doorzichtige begroting die meerjarig sluitend is; een balans tussen inkomsten en uitgaven. De gedane grote investeringen in bijvoorbeeld het centrum van Vlijmen, de sporthal in Drunen, de Voorste Venne en in de infrastructuur zijn gedaan om de gemeente leefbaar en bereikbaar te houden.

In de vorige periode werden veel zorgtaken (‘de drie transities’) naar gemeenten overgeheveld. Wij hebben toen ingezet op het oormerken van de zorggelden: het geld voor zorg en participatie mocht niet aan andere zaken uitgegeven worden. Deze lijn willen wij doortrekken.

De belangrijkste taken zoals zorg, arbeid en armoedebestrijding verdienen volgens ons voorrang op grote projecten, daarom kan het nodig zijn om in de toekomst extra kritisch te kijken naar nieuwe grote investeringen. Innovaties in het kader van bijvoorbeeld verduurzaming of de zorg zijn wat ons betreft wel altijd het overwegen waard.

Het hebben van bezit, zoals gronden en panden, is geen kerntaak van een overheid. Alleen panden en gronden, die nodig zijn voor het uitvoeren van gemeentelijke beleid, houden we. Panden en gronden die niet nodig zijn, verkopen we.

Sociale Economie

Bij een sterke economie moeten we geen kritiekloze absolute groei najagen en omarmen.

Wij zien dat het midden- en kleinbedrijf (en familiebedrijven) belangrijk is voor de lokale werkgelegenheid. Zij bieden al jarenlang werkgelegenheid en dienen waar mogelijk ondersteund te worden om Heusden aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats. Heusden beschikt over een aantal sterke en vitale bedrijventerreinen. De PvdA-Heusden wil in kansrijke bedrijventerreinen, blijven investeren.

Daar waar bedrijvigheid excessen met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld de vervuiling van de grond of de lucht, staat de PvdA-Heusden voor de aanpak van de vervuiler. Ook heeft de gemeente de taak om de gedane vervuiling teniet te doen, op kosten van de vervuiler.

Mobiliteit en verkeer

Verkeer gaat vooral over veiligheid en bereikbaarheid. Voor de PvdA-Heusden is het vanzelfsprekend dat de kwetsbare groepen (zowel ouderen als kinderen) veilig de weg op kunnen. Het is belangrijk dat oversteekplaatsen bij scholen, ouderenhuizen en buurthuizen goed zijn. In woonwijken (niet op doorgaande wegen) is 30 kilometer per uur het uitgangspunt. Verkeer heeft bijna per definitie vervelende bijeffecten zoals sluipverkeer, geluidsoverlast en luchtvervuiling. De gemeente hoort deze negatieve gevolgen van verkeer serieus te nemen en waar mogelijk te bestrijden. Als er daarentegen sprake is van een onveilige situatie hoort deze direct aangepakt te worden.

De gemeente heeft volgens de PvdA-Heusden een nadrukkelijke rol in het aantrekkelijker maken van duurzame mobiliteitskeuzes, zoals fietsen, openbaar vervoer en elektrische voertuigen. Wij vinden goede en veilige wandel- en fietsroutes van belang.

Mogelijk makende overheid en zeggenschap

De PvdA-Heusden vindt het belangrijk dat de gemeente ruimte geeft aan inwoners en ondernemers die ambities hebben. Uiteraard moeten mensen zich aan wetten en regels houden. Maar als mensen goede plannen hebben is het aan de gemeente om binnen de regelgeving mee te helpen met het zoeken naar mogelijkheden.

Als mensen ideeën hebben om hun buurt leefbaar te houden of levendiger te maken kunnen zij terecht bij de gemeente. Kennis en kunde van inwoners willen we benutten. Inwoners krijgen dan ook meer zeggenschap over hun eigen buurt. Daarnaast gaat de gemeente verder met het ‘buurten in de buurt’: de gemeente legt om de zoveel tijd het oor te luisteren in iedere buurt. Op die manier blijft de gemeente op de hoogte van wat er leeft en kunnen inwoners de wensen en behoeften kwijt.

Wij zien inwoners niet als klanten van publieke voorzieningen. Die voorzieningen zijn er voor de inwoners en de inwoners horen daarop invloed uit te kunnen oefenen. Om dat te bereiken zetten wij in op gebruikersoverleggen bij sportparken, buurthuizen en andere buurtvoorzieningen en niet in de laatste plaats op sterke cliëntenraden bij zorg- en andere hulpverleningsorganisaties.

Medezeggenschap beperkt zich volgens ons niet tot de verplichte overlegvergaderingen, maar vertaalt zich in mede-eigenaarschap of mede-opdrachtgeverschap.

Cultuur

De PvdA-Heusden vindt dat cultuur onmisbaar is voor mensen persoonlijk, maar ook voor de samenleving als geheel. Cultuur is heel breed: van tradities als gildes en carnaval tot de harmonie, bandjes en dansen en van schilderen en creëren via de bibliotheek naar de galeries in Heusden Vesting.

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op cultuur voor en door Heusdenaren. Omdat de meeste mensen mobiel zijn kunnen zij in de ons omringende steden genieten van theaters, musea en bioscopen. Om die reden streven wij niet meer alleen naar het halen van bekende artiesten en cabaretiers naar de Voorste Venne in Drunen. Juist onze eigen inwoners nodigen wij uit om in de vernieuwde Voorste Venne allerlei vormen van kunst en cultuur ‘ten tonele te brengen’. Uiteraard niet tegen elke prijs.

Wij stappen af van de bedaagde cultuurnota. Weliswaar zorgen wij voor het op peil houden van het cultureel aanbod in de gemeente. Maar een beleidsnota met daarin een opsomming van wie wat moet doen is niet de manier waarop de cultuur tot bloei kan komen. Juist door culturele instellingen, kunstenaars, scholen en inwoners samen de ruimte te geven kan de cultuur in Heusden verder bloeien. Een prachtig voorbeeld van initiatief vanuit de bevolking is de opera in Vlijmen-Vliedberg die veel bekijks trok. Dergelijke initiatieven verdienen een steun in de rug van de gemeente.

Een belangrijke culturele instelling in onze gemeente is de bibliotheek. Die zien wij als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat bibliotheken een bijdrage leveren aan de bestrijding van (eventueel aanwezig) analfabetisme en laaggeletterdheid. Maar, de bibliotheek is niet alleen waardevol maar – met drie locaties – ook kostbaar. Zolang de bibliotheek de maatschappelijke meerwaarde kan aantonen in drie kernen zijn wij voor het openhouden van de drie locaties. Wij stimuleren de bibliotheek om zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met andere relevante partijen, zoals bijvoorbeeld het taalhuis. Ook vinden wij het belangrijk dat culturele instellingen zoveel mogelijk de handen ineenslaan om tot geschikte ruimtes te komen voor lezen, cultuur en spel.

Sport en beweging

De PvdA-Heusden vindt sport en bewegen belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels te leren, om te leren samenwerken of om gewoon lekker in je vel te zitten.

Wij zijn daarom voorstander van het stimuleren van sport en beweging voor iedereen, in de volle breedte, voor jong en oud, met of zonder beperkingen.

De gemeente Heusden heeft sinds jaar en dag rijkelijk geïnvesteerd in sport(verenigingen) met als resultaat een heel groot en hoogwaardig sportaanbod. Wij zijn blij met dit resultaat omdat de verenigingen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de onderlinge binding tussen mensen. De PvdA-Heusden blijft met het oog op dit maatschappelijk rendement kiezen voor breedtesport boven topsport.

Na jaren van fikse investeringen is het nu tijd voor een pas op de plaats. Er is uiteraard nog ruimte voor onderhoud om het niveau van de sportcomplexen in stand te houden.

Wél spoort de PvdA-Heusden altijd aan tot innovaties en verbeteringen. Dat geldt ook voor de sportclubs. Wij vinden dat zij – waar mogelijk – gebruik horen te maken van elkaars faciliteiten zoals velden, kleedkamers en materiaal. Daarnaast roepen we de verenigingen op om hun ruimtes beschikbaar te stellen aan anderen om zo de ruimtes efficiënter te gebruiken. Door bijvoorbeeld bestuurskamers te verhuren als vergaderruimtes kan dat bijdragen aan de betaalbaarheid van de sport. Ook vragen we van sportverenigingen om daken beschikbaar te stellen om zonnepanelen op te plaatsen.

Sporten en bewegen begint het liefst zo jong mogelijk. Wij vinden het heel belangrijk om juist kinderen te stimuleren om in beweging te zijn. Dit doen we door bijvoorbeeld voldoende speelplekken te realiseren en ervoor te zorgen dat álle kinderen zwemdiploma’s halen. Vooral álle kinderen aan het bewegen krijgen is voor ons heel belangrijk. Als ouders minder draagkrachtig zijn kan dat bij ons nooit een reden zijn om niet te kunnen sporten. Met het kindpakket zorgen wij ervoor dat kinderen (en volwassenen) niet verstoken blijven van sportattributen, sportkleding en een lidmaatschap. Door daarnaast in de subsidiëring van sportverenigingen rekening te houden met inkomens van ouders, zorgen wij ervoor dat ook binnen de sport de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Openluchtzwembad het Run hoort volgens ons open te blijven. In voorgaande jaren hebben maar liefst honderden mensen een Heusdenpas gebruikt om een hete zomerse dag van het zwembad te genieten. Deze voorziening is in de zomer van belang om mensen die geen vakanties kunnen betalen of onvoldoende mobiel zijn, toch een leuke zomer te bezorgen.

Bestuur en samenwerken

De gemeente en de gemeenschap zijn niet hetzelfde. De verhouding tussen die twee is aan het veranderen. Het is niet zo dat de gemeente met geld en regels alleen bepaalt hoe de samenleving wordt ingevuld. De opstelling van de gemeente kan verschillen, afhankelijk van de vraag die voor ligt: regelgevend, handhavend, financieel of faciliterend.

Als PvdA-Heusden omarmen wij initiatieven van inwoners. Het is belangrijk dat het onderscheid tussen burgerinitiatieven helder blijft. Daartoe stelt de gemeente duidelijke kaders vast waarbinnen en onder welke voorwaarden zij burgerinitiatieven ondersteunt.

De gemeente (raad & college) neemt voortdurend beslissingen en maakt doorlopend beleidskeuzes. Even belangrijk is het controleren of die keuzes het gewenste effect hebben en tot welke klachten het gemeentelijk handelen geleid heeft. Daarom evalueert de gemeente (raad & college) op gezette tijden de effecten van haar beleid en stelt dat waar nodig bij.

De gemeente werkt niet alleen samen met haar inwoners, maar ook met andere gemeenten. De gemeente heeft veel extra taken gekregen waardoor nauwe samenwerking met verschillende overheden in de regio noodzakelijk is. Die samenwerking hoort altijd ten dienste te staan van inwoners en mag nooit zorgen voor een vervreemd gevoel van onze eigen inwoners richting de eigen gemeente.

PvdA-Heusden wil dat gemeenten van elkaar leren, elkaar helpen en elkaar aanvullen. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. Niet iedere gemeente hoeft voor alle beleidsterreinen eigen beleid te maken. Gemeenten kunnen elkaars beleid overnemen en samen uitvoeren. Dit bespaart kosten en verhoogt de efficiëntie. Het beleid hoort wel op democratische wijze gecontroleerd te worden.

De keuze voor een samenwerking binnen de Midden-Langstraat ligt voor de PvdA-Heusden nog altijd voor de hand. Ook in andere samenwerkingsverbanden blijven wij actief.  Het belangrijkste uitgangspunt is dat coalities alleen worden gesloten, waar ze nodig zijn én van waarde voor onze inwoners.

Jeugd en jongeren

Als er één groep is die brede steun van de politiek krijgt, zijn dat kinderen.

Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is ons parool. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, het aanpakken van pesten op scholen, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.

Bij het inkopen van jeugdzorg kiezen wij voor aanbieders die de zorg leveren die nodig is. Het mag nooit zo zijn dat een jongere niet de zorg krijgt die nodig is, omdat de gemeente toevallig geen contract heeft met een bepaalde aanbieder. Er hoort altijd ruimte te zijn voor maatwerk.

Wij denken ook aan de jeugd boven de achttien jaar. Deze jongeren gaan graag uit met hun vrienden, maar veel van hen kunnen niet of moeilijk naar een uitgaansgelegenheid komen. Door een beperkt aantal gelegenheden in Heusden om uit te gaan, een slecht busvervoer in de nacht, lange fietsafstanden of gevaarlijke donkere wegen naar de stad, wordt voor nogal wat jongeren het uitgaan vrijwel onmogelijk. Om te voorkomen dat jongeren gaan fietsen in de nacht zetten is alternatief vervoer nodig. De gemeente peilt de jongeren of er genoeg animo is voor alternatief vervoer zodat onze jeugd, tegen een acceptabele vergoeding, veilig kan uitgaan.

Wij willen dat jongeren meer invloed krijgen op de plannen van de gemeente over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Wij willen dat de gemeente de jongeren actief betrekt. Dat kan door het organiseren van bijeenkomsten en eventueel via een jongerenraad die een (permanente) vertegenwoordigende stem krijgt in de gemeente. Op die manier willen wij de gemeente ook interessant houden voor jongeren.

Ook de (aller)kleinsten horen het leuk hebben in onze gemeente. Tijdens schoolvakanties kunnen deze kinderen (die thuisblijven) in de straat spelen. Op speciale buitenspeeldagen gaan alle auto’s de straat uit en kunnen kinderen met elkaar spelen en kunnen de buurtbewoners elkaar leren kennen.

Senioren

Na een werkzaam leven horen ouderen zich geen zorgen te hoeven maken om geld. Ouderen met een onvolledige AOW krijgen momenteel via de bijstand een aanvulling tot het sociaal minimum voor 65-plussers. Omdat deze aanvulling onder de kostendelersnorm valt worden ouderen, die bijvoorbeeld bij hun kinderen inwonen, op die aanvulling gekort. Dat is niet rechtvaardig. Wij willen daarom voor deze specifieke groep een tegemoetkoming introduceren en het daarnaast mogelijk maken om via individueel maatwerk schrijnende gevallen te helpen.

Niet iedereen bereikt in goede gezondheid de AOW-leeftijd. Er zijn ook mensen die eigenlijk nog wel door willen werken nadat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. Aan al die mensen willen we recht doen. De PvdA wil dat ook mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, kunnen aankloppen bij Baanbrekers (een publieke instantie voor werk en inkomen).
De groep die extra ondersteuning verdient om aan de slag te komen zijn de 55+’ers. In de tijd van economische groei mag het niet zo zijn dat deze groep, die graag wilt werken, aan de zijlijn blijft staan.

Leven in gezondheid is ook het motto voor mensen voor wie gezondheid niet vanzelf spreekt; voor mensen met een lichamelijke beperking of chronisch zieken. Zij moeten maatschappelijk optimaal kunnen functioneren (daar zijn rollatorvriendelijke wegen voor nodig), uitgaande van hun kracht en met praktische oplossingen voor hun beperkingen. Dat geldt ook voor ouderen. Wij worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Dat stelt hogere eisen aan de zorg dicht bij huis, zoals huisartsen, wijkverpleegkundige zorg en thuishulpen. Ouderen in de gemeente Heusden mogen erop rekenen dat deze zorg goed is.

Tot slot willen wij ervoor zorgen dat senioren niet gebukt gaan onder eenzaamheid. Het is aan de gemeente om laagdrempelige ‘huiskamers’ te verwezenlijken. In deze ‘huiskamers’ kunnen mensen zomaar even binnenlopen om een krant te lezen, koffie te drinken of zomaar een gesprek aan te gaan. Daar dienen voor de gebruikers (buiten hun eigen consumpties) geen kosten aan verbonden te zijn. De gemeente kan deze ontmoetingsplaatsen inzetten als informatiepunt. De huiskamers kunnen beheerd en bemenst worden door vrijwilligers van organisaties die zich met de senioren bezig houden.
Ook voor senioren hoort er genoeg te doen te zijn in de gemeente Heusden.

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Veiligheid is voor een groot deel het werkveld van de politie, het openbaar ministerie en de rechtspraak. Ook de burgemeester is verantwoordelijk voor veiligheid. Al deze partijen hebben de afgelopen periode de verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben de strijd tegen met name drugscriminaliteit stevig gevoerd. Wat de PvdA-Heusden betreft gaan zij onverminderd door met het voeren van die strijd.

De veiligheid van ons allemaal is echter te belangrijk om alleen aan de overheid over te laten. Wij willen juist gebruik maken van de inzet van onze inwoners om onze buurten veilig te houden. Sterker nog: zonder bijvoorbeeld buurtpreventie, Whatsapp-groepen in wijken en inwoners die hun verantwoordelijkheid nemen door melding te maken van verdachte situaties is het voor de overheid lastig om (het gevoel van) veiligheid te vergroten.

Overheid en inwoners zorgen er samen voor dat onze leefomgeving veilig blijft.

Successen 2014-2018

Op verschillende gebieden heeft de gemeente Heusden de afgelopen jaren prestaties geleverd. De coalitie als geheel heeft een aantal klinkende successen geboekt zoals het realiseren van een nieuw centrum in Vlijmen en het eindelijk doorhakken van de knoop als het gaat om de Voorste Venne.
Hieronder staat een overzicht van de successen waar wij in het bijzonder trots op zijn omdat de Partij van de Arbeid daar vanuit het college en vanuit de gemeenteraad een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.

Arbeid

De gemeente Heusden heeft de afgelopen periode ieder jaar vier mensen aangenomen met een arbeidsbeperking.
Ook kijkt de gemeente voor het invullen van vacatures eerst naar de werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Baanbrekers, hierdoor zijn enkele mensen bij de gemeente in dienst getreden.
In Heusden werken we met een maatjesproject.
Ondernemers, ondernemende Heusdenaren, Heusdenaren met een groot netwerk en gemeentebestuurders worden gekoppeld aan mensen die moeite hebben met het vinden van een baan.Door het maatjesproject zijn de afgelopen periode ongeveer 40 Heusdenaren onafhankelijk van de uitkering geworden.
In Heusden zorgen we ervoor dat werknemers en werkgevers direct met elkaar in contact komen. In plaats van een cv opsturen en een grote stapel sollicitatiebrieven doornemen zien werkzoekenden en werkgevers elkaar direct in de ogen.

Wonen

In Vlijmen en in Drunen is er kamerbewoning voor jongeren die begeleiding nodig hebben. Deze jongeren blijven daarmee dichtbij en wonen niet in instituties ver weg.

Zorg

De hulp bij het huishouden is in Heusden niet alleen in stand gebleven, maar zelfs weer een wat verruimd. De huishoudelijke hulp vinden we in Heusden ook belangrijk om een vinger aan de pols te houden en te bekijken hoe het met mensen gaat.
Het aanbod van huishoudelijke hulp is op maat: er is extra persoonlijke ondersteuning voor wie dat écht nodig heeft.
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente veel extra taken gekregen op de gebieden arbeid, participatie en (jeugd)zorg. Voor die tijd kon je geen krant openslaan of de vraag was: kunnen gemeenten dit wel aan? In Heusden is gebleken dat we het aankunnen. De PvdA-Heusden heeft ingezet op het ‘oormerken van zorggelden’, dat wil zeggen dat geld voor zorg nooit en te nimmer aan andere zaken zoals lantaarnpalen uitgegeven mag worden maar uitgeven binnen het sociaal domein Mede daardoor zien we dat (bijna) niemand buiten de boot is gevallen.
Bij zwembad Die Heygrave in Vlijmen zijn open-inloopdagen gehouden waar iedereen terecht kon met vragen over de zorg.

Armoedebeleid

De Heusdenpas geeft mensen met een smallere beurs recht op 150 euro per volwassene per jaar in de vorm van bijvoorbeeld een internetabonnement of de contributie voor een sportvereniging.

In het verleden hadden alleen mensen met een inkomen lager dan 110% van het sociaal minimum recht op de Heusdenpas.

Door een motie van de PvdA-Heusden is de groep mensen die recht heeft op een Heusdenpas groter geworden: nu hebben mensen met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum recht op de Heusdenpas.

Inwoners van Heusden met kinderen van 4 tot 17 jaar en een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen ook gebruik maken van het kindpakket. Door het kindpakket kunnen kinderen uit gezinnen waar weinig geld is toch meedoen aan bijvoorbeeld sporten, muziekles en schoolactiviteiten.
Om het armoedebeleid te verbeteren heeft de gemeente Heusden hulp gekregen van ervaringsdeskundigen. Mede dankzij de hulp van deze ervaringsdeskundigen heeft de gemeente meer inwoners die met een hele kleine beurs moet leven in beeld gekregen.

Duurzaamheid

Jaren geleden maakte de PvdA-Heusden zich al hard voor een duurzame woonwijk. Nu zijn er eindelijk gasloze woningen in het Geerpark in Vlijmen.
De PvdA-Heusden heeft geen kans onbenut gelaten om het leggen van zonnepanelen aan te moedigen. Op steeds meer gemeentelijke gebouwen zijn inmiddels zonnepanelen aangebracht.

Cultuur

De PvdA-Heusden heeft ervoor gezorgd dat cultuur weer op de kaart staat. Met cultuur op koers gaat de gemeente in samenspraak met iedereen die iets met cultuur te maken heeft in gesprek om een culturele vijfjarenvisie te ontwikkelen.

Sport

De PvdA-Heusden heeft bijgedragen aan een andere kijk op sport. Sport is veel meer dan het subsidiëren van verenigingen. Meer dan ooit is sport verbonden met zorg en gericht op gezondheid en welzijn.

[1] Duurzame woningen kenmerken zich daarbij met name door comfortabel binnenmilieu (slimme balansventilatie), energiebesparing (isoleren, geen fossiele brandstof), energieopwekking (zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers) liefst met energieopslag), gebruik gifvrije materialen, vergroening (dak, gevel, directe omgeving).

[2] Een NoM-woning wekt evenveel energie op als ie verbruikt. Financieel is de NOM-woning nu bijna geheel gebaseerd op het huidige salderingsregime en vaak gebaseerd op ‘resultaten uit het verleden’. Dus geen garantie voor de toekomst.

[3] Onttrekken fossiele energie (kolen, olie, aardgas) belast de aarde (aardbevingen) en tasten het klimaat (broeikaseffect) aan.

Geothermie (aardwarmte) is geen duurzame energie (is eindig en belast – evenals fossiele energie – de aarde).

[4] www.coelo.nl