Door Ronald Heesbeen op 8 november 2012

Motie topsalarissen

De PvdA fractie is van mening dat organisaties en instellingen die met publieke middelen worden gefinancierd een maatschappelijk acceptabel beloningsbeleid moeten hebben. Dus géén veel te hoge salarissen voor bestuurders!

De fractie heeft daarom de volgende motie ingediend:

MOTIE

De gemeenteraad van Heusden, in vergadering bijeen op 8 November 2012.

Overwegende dat:
  • het doelmatig en verantwoord besteden van publieke middelen noodzakelijk is;
  • een maatschappelijk acceptabel beloningsbeleid daar deel van uitmaakt;
  • instellingen in de (semi-) publieke sector verplicht zijn inkomens te melden die boven de Wopt-norm ( wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) uitstijgen;
  • de (lokale) overheid niet gaat over hoge inkomens in de private sector, maar wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot topinkomens in de (semi-) publieke sector;
  • het kabinet past het wetsvoorstel normering topinkomens aan, dat betrekking heeft op de salarissen in de (semi-) publieke sector. De norm wordt 100 in plaats van 130 procent van een ministersalaris.
Verzoekt het college om:
  • Met een lijst te komen van (semi-) publieke instellingen waar de gemeente een (subsidie)relatie mee heeft waarvan de werknemers en bestuurders meer verdienen dan 100% van een ministersalaris.
  • Voor inhuurkrachten een vertaalslag te maken naar de genoemde ministersnorm.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie PvdA-Heusden
Ronald Heesbeen

Ronald Heesbeen

Wie ben je? Ik woon in Vlijmen, het dorp waar ik ook ben opgegroeid. Aan de universiteit van Tilburg heb ik de studie Bestuurskunde afgerond, ook heb ik de eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak maatschappijleer behaald. Momenteel volg ik de opleiding tot docent Nederlands. Daarnaast ben ik de afgelopen acht jaar actief geweest als gemeenteraadslid

Meer over Ronald Heesbeen