30 juni 2015

Motie Baanbrekers

Motie ingediend in de raadsvergadering van 30 juni door de fracties van Partij van de Arbeid en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in vergadering op 30 juni 2015,

Overwegende dat,

-de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden ieder een eigen beleid hebben ten aanzien van inbesteding en social return;

– de gemeente een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de doelgroep van de participatiewet.

 

Verzoekt het college om:

  • Te bewerkstelligen dat ten behoeve van de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers bij de drie gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, beleid wordt geïntensiveerd en geharmoniseerd aangaande het inkoopgedrag van onderhandse aanbestedingsbestekken, met name ter bevordering van inbesteding en social return.
  • deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden van Waalwijk en Loon op Zand.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij van de Arbeid.

Fractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.