31 januari 2013

Mijn Maatschappelijke Stage bij de PvdA Heusden

Hallo, ik ben Patrick. Ik zit in de vierde klas van de middelbare school. Voor school loop ik m’n maatschappelijke stage bij de PvdA Heusden. Ik heb voor de PvdA Heusden gekozen, omdat ik politiek erg interessant vind en ik me over het algemeen goed in de standpunten van de PvdA kan vinden. Voor deze maatschappelijke stage woon ik een aantal vergaderingen bij gedurende één cyclus van de gemeenteraad en schrijf hierover steeds een stukje voor de website van de PvdA Heusden.

Vergadering 1: Fractie-plusvergadering

De eerste vergadering waar ik bij was, was de fractie-plusvergadering. Deze vergadering wordt zo genoemd, omdat hier naast de fractie ook nog anderen bij aanwezig zijn.

In deze vergadering werd het standpunt van de PvdA bepaald over de verschillende onderwerpen die in de komende informatievergaderingen en de gemeenteraadsvergadering aan de orde zullen komen.

De volgende personen waren bij deze fractie-plusvergadering aanwezig:

 • De fractieleden: dit zijn de mensen die in de gemeenteraad zitten voor de PvdA en stemmen uiteindelijk over de voorstellen in de raad.
 • De wethouder: de PvdA zit in de coalitie en heeft dus een wethouder. De wethouder zit niet in de raad en beslist in de gemeenteraadsvergadering en in de fractie-plusvergadering niet mee over de verschillende punten.  Ze heeft echter wel een mening en beschikt over veel informatie, die de fractie gebruikt bij haar standpuntbepaling.
 • De fractieondersteuners: zij zitten niet in de fractie, maar helpen de fractie wel bij het uitvoeren van hun taken. In de fractie-plusvergadering denken zij mee over de standpunten die worden ingenomen.
 • Het bestuur: Het bestuur gaat over de organisatie van de afdeling en het organiseren van de verkiezingen. Het bestuur beslist in deze vergadering niet mee, maar geeft wel haar mening.

We begonnen met de bespreking van de activiteiten van de komende tijd, kortom:  wanneer is welke vergadering en wie gaat waar naar toe.

Daarna werd er teruggeblikt op de afgelopen vergaderingen, waarbij de belangrijke dingen nog een keer werden besproken.

Vervolgens werd er gediscussieerd en besloten over de standpunten, die ingenomen zullen worden bij de Informatievergaderingen en de gemeenteraadsvergadering.

Als laatste was er nog een rondvraag of iemand nog een onderwerp had dat nog besproken moest worden.

Ik vond het leuk om kennis te maken met de mensen van de PvdA Heusden. Voor deze vergadering wist ik nog niet echt wat er nou speelde in de gemeente, want verreweg het meeste politieke nieuws dat je normaal hoort gaat over de landelijke politiek, maar nu weet ik daar veel meer over. Ik vond het heel interessant om bij te wonen en verheug me op de volgende vergadering.

Vergadering 2: de Informatievergadering “Samenleving”

Bij de informatievergaderingen wordt er extra informatie ingewonnen en vragen gesteld over bepaalde onderwerpen, de onderwerpen verschillen per type informatievergadering. Zo heb je ook nog de informatievergaderingen Bestuur & Beheer en Ruimte.

Bij de informatievergaderingen zijn de volgende personen aanwezig:

 • Wethouders: De partijen die in de coalitie zitten hebben ieder een wethouder (dit zijn: de PvdA, Heusden Eén, DMP Heusden en Gemeentebelangen) deze wethouders voeren hier het woord over de onderwerpen die binnen hun portefeuille vallen.
 • Ambtenaren: er zijn bij de informatievergaderingen best wat ambtenaren aanwezig. Sommigen zitten hier om de wethouders te ondersteunen bij het voeren van het woord over de onderwerpen waar ze verstand van hebben, anderen zitten hier alleen om te horen waar de vergadering over gaat.
 • Iedere partij mag maximaal twee fractieleden/fractieondersteuners sturen naar de informatievergadering om vragen te stellen over de onderwerpen. De voorzitter is ook een raadslid maar kan vanwege zijn speciale positie geen vragen stellen.
 • De voorzitter: de voorzitter leidt de vergadering en er dient ook via de voorzitter te worden gesproken en dus niet direct van persoon op persoon.
 • De griffier: de giffier zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen en de ondersteuning van de raadsleden.
De vergadering begon met de opening, iedereen werd welkom geheten en er werd gekeken wie er wel zijn en wie niet. Vervolgens werd de agenda vastgesteld, waarna er een inspreker was  die gebruik maakte van het recht de deelnemers aan de vergadering zijn standpunt over een onderwerp mee te delen, dit  was het parkeren voor invaliden in onze gemeente. Een inspreker doet dat vanaf het spreekgestoelte. Er kunnen ook meesprekers zijn, maar die waren er dit keer niet. Meesprekers nemen deel aan een discussie over een onderwerp waarbij zij rechtstreeks betrokken zijn, dit doen zij vanaf een plaats in de kring van de vergadering. Voor beide rechten moet je je van te voren aanmelden.
Eerst konden de aanwezige fractieleden en fractieondersteuners vragen stellen over bepaalde onderwerpen (1e termijn), deze werden daarna beantwoord door de wethouders en ambtenaren, waarna er weer vragen werden gesteld tijdens de tweede termijn, die dan weer werden beantwoord. Daarna werd er bepaald of het een A- of een B-stuk zou worden in de gemeenteraadsvergadering. Over A-stukken wordt in de gemeenteraadsvergadering besloten zonder verdere bespreking en over B-stukken wordt in de gemeenteraadsvergadering besloten met verdere bespreking. Daarna werden de toezeggingen van de wethouder herhaald, bevestigd en genoteerd door de griffier.
Ook werden de besluiten van de vorige gemeenteraadsvergadering besproken. Vervolgens werd de tweede bestuursrapportage besproken. Hierna werd er nog een rondvraag gehouden en werd de vergadering gesloten.
Vóór deze maatschappelijke stage wist ik nog niet dat je ook dit soort vergaderingen had. Ik vond het erg interessant, want nu begint voor mij het plaatje van de lokale politiek steeds meer zijn invulling te krijgen.
Vergadering 3: de Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering heet zo, omdat er, uiteraard, alle leden bij aanwezig mogen zijn ongeacht functie binnen de partij. In deze vergadering wordt de mening van de leden gehoord over bepaalde onderwerpen en er worden besluiten genomen over onderwerpen die de organisatie van de PvdA Heusden betreffen.

De ALV is geen vergadering die iedere periode wordt gehouden, maar in plaats daar van maar twee keer per jaar, een in het voorjaar en een in het najaar.

Bij de ALV (Algemene Leden Vergadering) zijn de volgende mensen aanwezig:
 • Het bestuur: het bestuur organiseert de vergadering, de voorzitter is ook de voorzitter van de ALV en de secretaris schrijft de notulen.
 • De fractieleden, fractieondersteuners en wethouder: zij geven hier ook hun mening en beslissen hier ook mee, net zoals de gewone leden.
 • De leden: en natuurlijk zijn hier ook de normale leden aanwezig zonder een andere functie binnen de partij. De leden geven hier hun mening en stemmen mee bij de besluiten die hier worden genomen.
We begonnen met de opening van de vergadering, waarbij de afmeldingen werden genoemd en iedereen welkom werd geheten. Daarna werden er enkele mededelingen gedaan en de net gekregen stukken besproken. Vervolgens blikten we alvast vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en de daarbij behorende procedures. Hierna gingen we verder met de verkiezing van het bestuur waarbij het huidige bestuur werd herkozen en er nog een vierde bestuurslid aan werd toegevoegd. Toen behandelden we het werkplan van 2013 en het reglement van de reiskostenvergoeding. Tenslotte beëindigden we de vergadering na de rondvraag.
Dit was de eerste vergadering waar ook ‘gewone’ leden bij waren. Hen kende ik nog niet en het was in vergelijking met de andere vergadering binnen de partij best een groot gezelschap, dit was wel even wennen. Ook was het zo dat het bij de vorige vergaderingen meer ging over de standpunten van de partij, terwijl het hier meer ging om de principes en organisatie binnen de partij.
Vergadering 4: de Achterbanvergadering
Bij de achterbanvergadering kunnen de mensen die of PvdA-lid zijn, de PvdA een warm hart toe dragen, of mensen die willen weten hoe de PvdA fractie over de onderwerpen denkt, hun mening geven over de stukken van de volgende gemeenteraadsvergadering.
Ze kunnen de fractieleden niet hun wil op leggen, want de fractie neemt altijd zelfstandig haar besluiten zonder last van ruggespraak. Zij kunnen wel proberen de standpunten van de fractie te veranderen. De achterbanvergadering is een openbare vergadering waar dus in principe iedereen naar toe kan.

Bij de Achterbanvergadering zijn de volgende mensen aanwezig:
 • De fractieleden: de fractieleden organiseren deze vergadering en de fractievoorzitter is dan ook de voorzitter van deze vergadering.
 • De fractieondersteuners: zij zijn aanwezig, geven hun mening en nemen deel aan de discussie, maar vaak hebben zij met de fractie al gediscussieerd over de stukken en zitten vaak al op een lijn.
 • Het bestuur: het bestuur zit hier eigenlijk ook gewoon als lid, maar het is natuurlijk ook logisch en handig als het bestuur hierbij aanwezig is, omdat zij dan weten wat er binnen de achterban speelt.
 • De sympathisanten en leden: zij zitten hier om hun mening te geven over bepaalde onderwerpen, zo nodig de discussie aan te gaan met de anderen en om te weten wat er binnen de gemeente speelt.
De vergadering begon, uiteraard, met het noemen van de afmeldingen. Hierna begonnen we met de bespreking van de stukken. Deze stukken waren onder andere: bestemmingsplan buitengebied, bestemmingsplan Dillenburgstraat, de memo over baanbrekers en de stukken over het kernmanagement. Uiteindelijk beëindigden we de vergadering na een rondvraag.
Dit was al mijn vierde vergadering en dus wist ik van de meeste stukken die werden besproken al wat af, maar toch werden er vaak weer nieuwe argumenten aangevoerd, waardoor de discussie boeiend bleef. De volgende keer mijn laatste vergadering: de gemeenteraadsvergadering.
Vergadering 5: De gemeenteraadsvergadering
Dit is het dan, mijn laatste vergadering, mijn laatste stukje en het einde van een cyclus in de lokale politiek. In de raadsvergadering wordt er besloten welke voorstellen van het college worden aangenomen, welke worden afgewezen en welke worden aangenomen na wijziging.
Bij de raadsvergadering zijn de volgende mensen aanwezig:

 • De wethouders: de wethouders zijn hier om de laatste vragen te beantwoorden en de laatste onduidelijkheden weg te nemen voor de stemming.
 • De ambtenaren: de ambtenaren zijn hier om op de hoogte te zijn van de laatste vorderingen in de raadsvergadering en om eventueel nog informatie te verschaffen.
 • De griffier: de griffier zorgt voor de organisatie van de raadsvergadering en de ondersteuning van de raadsleden.
 • De burgemeester: de burgemeester is de voorzitter van de raad en moet dus orde houden. Iedere keer als er over een onderdeel een besluit is genomen slaat hij met zijn hamer ter bevestiging op de tafel.
 • En last but not least: de raadsleden: de raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers van alle partijen die worden gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen en zij nemen de besluiten in de raadsvergaderingen.
De raadsvergadering begon met de opening die bestond uit het oplezen van het vaste openingswoord door de voorzitter. Vervolgens het noemen van de absenties en tenslotte werden de eventuele wijzigingen tussen de A- en B-stukken medegedeeld. Daarna werd er begonnen met de bespreking van de stukken. Dit ging als volgt te werk: eerst was er een eerste termijn waarin de partijen op aanvraag het woord kunnen voeren. Hierin werden door de partijen hun standpunten verkondigd en konden ze vragen stellen aan de wethouder. Hierna werden de vragen beantwoord door de wethouder en kwam er een tweede termijn die hetzelfde in zijn werk ging, alleen waren hierin interrupties toegestaan. Na de  tweede termijn werd er gestemd over het voorstel. Dit gebeurde bij alle B-stukken. De A-stukken werden alleen afgehamerd en daarmee officieel als besluit erkend. Nadat alle stukken waren behandeld werd de vergadering gesloten.
Bij de gemeenteraad zie je ook hoe andere partijen naar een standpunt kijken, na ongeveer zo’n zelfde traject als bij de PvdA en dat daar heel andere meningen uit  voort kunnen komen, dit vond ik heel interessant. Alleen is het wel zo dat tijdens de spreekrondes alle partijen hun punt wilden maken en dus heel lang het woord voerden en vaak hetzelfde zeiden. Hierdoor werd het soms nogal langdradig.
Dit was het laatste verslagje over mijn maatschappelijke stage. Ik vond het een zeer interessante stage en ik heb er veel van geleerd, want eerst wist ik nog niet zoveel over de lokale politiek en nu heb ik een beeld van hoe het allemaal werkt. Ik kan andere middelbare scholieren dan ook sterk aanraden hun maatschappelijke stage bij een politieke partij te doen. Ik ben erg blij dat ik deze stage heb mogen doen en daarom zou ik graag iedereen willen bedanken door wie ik deze stage heb kunnen doen en in het bijzonder mijn stagebegeleider en fractievoorzitter Marianne de Wild.